Vỹ Nguyễn's flower

Người mẹ làm mọi điều tốt đẹp để giành cho con cái . Mẹ là người nuôi nấng ta, dạy ta cách trở thành một con người có ích cho xã hội .Bỡi vậy mẹ góp phần to lớn khi chúng ta đã bắt đầu trưởng thành và đến lúc lập gia đình vì mẹ là người động viên đầu tiên của chúng ta. Vì vậy em rất yêu mẹ <3