Trường Nguyễn Quang Nhật's flower

Thank you Mom, con thật sự hạnh phúc khi mẹ là mẹ của con. I love mom