Trung Thành's flower

Chỉ mong mỗi ngày trôi đi mẹ sẽ có nhiều sức khoẻ để có thể cùng ba lo cho cả gia đinh.