Trinh Tran's flower

Xin cảm ơn Mẹ, cảm ơn mẹ đã sinh ra con , cảm hơn mẹ có công dưỡng dục, cảm ơn mẹ đã dành cuộc đời của mẹ cho con,con yêu Mẹ.