Trang Hoài's flower

Mẹ tôi là người phụ nữ đẹp nhất mà tôi từng nhìn thấy. Tất cả tôi là tôi nợ mẹ tôi. Tôi cho rằng sự thành công của tôi trong cuộc đời đối với việc học hành về đạo đức, trí tuệ và thể chất mà tôi nhận được từ mẹ tôi.