Trần Quỳnh's flower

Và điều cuối cùng con muốn nói với mẹ rằng con rất thương mẹ.