Tố Băng Nguyễn Phạm's flower

Mẹ chính là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên thế giới này!