Thuý Lê's flower

Cảm ơn mẹ đã vất vả sinh ra và nuôi nấng con đến ngày hôm nay, đối với con mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất