Thảo Nguyễn Hoàng Thu's flower

Người bạn tốt nhất đầu tiên của con là mẹ. Con chẳng thể cho mẹ những điều lớn lao nhưng con muốn mẹ biết một điều là cảm vì đã là mẹ của con. Con thực sự biết ơn mẹ