Thảo Đang Quạo's flower

Mẹ luôn là người muốn tất cả những thứ tốt nhất cho con, cho dù cách thể hiện của mẹ đôi lúc khiến con khó chịu và mệt mỏi nhưng con vẫn biết rằng vì mẹ yêu thương con. Mãi mạnh khoẻ mẹ nhé!