Phu Doan's flower

Cảm ơn mẹ đã nuôi con lớn khôn, giúp cho con trưởng thành nên người. Người đã dạy cho con trở thành một cậu bé tốt bụng, một người con có hiếu. Con trai của mẹ Đoàn Phú