Nguyễn Hùynh Như's flower

Cảm ơn mẹ, người đã sinh ra con và cho con có mặt trên thế giới này. Cám ơn mẹ vì mẹ luôn bên cạnh con an ủi động viên con từ những điều nhỏ nhặt nhất. Cám ơn mẹ vì tất cả người mẹ tuyệt vời của con.