Long Huỳnh's flower

Gửi mẹ của con. Con biết mẹ đã chịu nhiều cực khổ trong suốt thời gian nuôi con ăn học nhưng mẹ vẫn không một lời than vãn. Con thương mẹ nhiều lắm nhưng con không thể nói trực tiếp bằng lời của mình.Yêu mẹ của con