Hữu Tân Nguyễn's flower

Nếu con có triệu đóa hồng con sẽ tặng hết chúng cho mẹ vì hàng triệu thứ mẹ làm vì con