Hữu Liêm Trần's flower

Thank you mom for giving birth and raising me. And I'm sorry for making you sad. I love you mom very much. Trần Hữu Liêm - Sinh viên - Đại học Gia Định