Hoàng Tú Nguyễn Trương's flower

Là một người mẹ luôn la mắng con cái. Nhưng sự quan tâm từ mẹ luôn dành cho con. Cảm ơn mẹ, vì đã cho con một người mẹ vĩ đại.