Hào Cao's flower

Cảm ơn những điều tốt đẹp nhất mẹ đã giành cho con.