Đình Quốc's flower

mẹ là một người tuyệt vời vì mẹ đã dành cho mình tất cả chịu nắng mưa hi sinh kiến đồng tiền về cho mình ăn học và em rất yếu mẹ em em sẽ cố gắng học tập để không phụ lòng mẹ con mãi mãi yêu mẹ k14DCATTT NGUYỄN QUỐC ĐÌNH