Châu Hà's flower

Mẹ là người có thể thay thế bất kể ai khác, nhưng không ai có thể thay thế được mẹ.