Bằng Huỳnh's flower

Con cảm ơn mẹ vì đã hi sinh tất cả vì con. Con cảm ơn mẹ vì đã cho con ngày hôm nay. Con yêu mẹ